Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών

Στο πλαίσιο της τακτικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ., ξεκίνησε η πιλοτική φάση δοκιμών των «Μηνιαίων Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών».


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρες κείμενο της οποίας θα βρείτε ΕΔΩ, για όλες τις συναλλαγές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που πραγματοποιούνται από 01/01/2014, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά μήνα.

Συγκεκριμένα:

Υπόχρεοι για υποβολή των καταστάσεων
Όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων:
 • Εταιριών που απαλλάσσονται από ΦΠΑ
 • Ελληνικών υποκαταστημάτων πολυεθνικών που εκδίδουν τιμολόγια μέσω της μητρικής
 • Φορολογικών αντιπροσώπων για πωλήσεις που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για λογαριασμό πελάτη τους
 • Εταιριών που είναι VAT registered στην Ελλάδα κατά ΠΟΛ.1113/22.5.2013
Περιεχόμενο, αξία και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων
Η κατάσταση περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 01/01/2014, ανεξαρτήτως αξίας και τρόπου έκδοσης (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Η υποχρέωση υποβολής για τα έσοδα είναι μέχρι την 18η του επόμενου μηνός. Για τα έξοδα δεν υπάρχει προθεσμία, αλλά πρέπει να υποβληθούν προ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην οποία θα δηλωθούν.

Συναλλαγές που υποβάλλονται
 • Χονδρικές πωλήσεις: υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ. Κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, περίοδο που αφορά, πλήθος τιμολογίων, καθαρή αξία και ΦΠΑ
 • Λιανικές πωλήσεις: υποβάλλονται υποχρεωτικά με μια εγγραφή ανά ταμειακή παρόλο που για ένα διάστημα προσαρμογής, θα γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές εγγραφές. Κάθε εγγραφή με αποδείξεις περιέχει: περίοδο που αφορά, πλήθος αποδείξεων, καθαρή αξία και ΦΠΑ
 • Αγορές - Δαπάνες: υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ. Κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, περίοδο που αφορά, πλήθος τιμολογίων, καθαρή αξία και ΦΠΑ
 • Τιμολόγια αγορών από ιδιώτες: υποβάλλονται κανονικά με το ΑΦΜ του ιδιώτη και με την ένδειξη «Μη Υπόχρεος» ώστε να μην αναμένεται διασταύρωση
 • Παραστατικά Αυτοτιμολόγησης: ο εκδότης του κάθε τιμολογίου το υποβάλλει στα έξοδά του ως λήπτης, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται και αυτός να το υποβάλλει ως έσοδο
Ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών
 • Χονδρικές συναλλαγές με μη υπόχρεους λόγω χαμηλού ετήσιου τζίρου, όπου κατά την αποστολή τους ο λήπτης πρέπει να δηλώνει το ΑΦΜ του εκδότη με την ένδειξη «Μη Υπόχρεος» ώστε να μην αναμένεται διασταύρωση
 • Τιμολόγια που περιλαμβάνουν εισφορές, παρακρατήσεις ή άλλους φόρους, υποβάλλονται θέτοντας ως Καθαρό Ποσό που δηλώνεται, το σύνολο της προ ΦΠΑ αξίας
 • Δαπάνες που έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), υποβάλλονται συγκεντρωτικά σε μία εγγραφή δαπανών χωρίς αντισυμβαλλόμενο
 • Συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα εκτός ευρώ, υποβάλλονται κατόπιν μετατροπής των αξιών τους σε ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία που ανακοινώνει μηνιαία η Διεύθυνση ΦΠΑ του ΥΠ.ΟΙΚ.
 • Εταιρίες με υποκαταστήματα, μπορούν να υποβάλλουν τις καταστάσεις είτε συνολικά είτε ανά υποκατάστημα εφόσον το επιλέξουν. Σε περίπτωση που επιλεγεί η μέθοδος αποστολής ανά υποκατάστημα, η αποστολή θα γίνεται αποκλειστικά με μεταφόρτωση αρχείου - upload xml.
Τρόποι υποβολής
Δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ, φόρμα για χειροκίνητη υποβολή) ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Όποιος τρόπος και να επιλεγεί για τη διαβίβαση των συναλλαγών, θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το μήνα ο διαχειριστής ή ο εξουσιοδοτημένος λογιστής να εισέρχεται στο σύστημα, να ελέγχει, να τροποποιεί την κατάσταση και, τέλος, να την υποβάλλει.

Η ALTEC SOFTWARE έχει ήδη ξεκινήσει την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων στις εφαρμογές της, ώστε να αναβαθμίσει άμεσα τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», «xLINE E.R.P.» και «ATLANTIS E.R.P.», με τις διατάξεις αυτές ενώ παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το νέο Κ.Φ.Α.Σ., τα Δ.Π.Χ.Α. και όλο το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία των εφαρμογών της και θα προχωρά σε συνεχή αναβάθμισή τους, ώστε σε κάθε περίπτωση, οι εφαρμογές της -άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα- να εναρμονίζονται πλήρως με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Θα πρέπει τέλος να υπογραμμιστεί ότι:

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.


Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SOFTWARE στα τηλέφωνα 212.6877000 και 2310.595600, ανανεώστε έγκαιρα την ετήσια Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης της εφαρμογής λογισμικού που χρησιμοποιείτε, ώστε να εξασφαλίσετε την έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση των νέων φορολογικών διατάξεων από την επιχείρησή σας.