Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Στρατηγική ανάπτυξη του λογισμικού (software) στη χώρα, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας

του Κωνσταντίνου Αγγελόπουλου

Ο κλάδος της ανάπτυξης λογισμικού στην Ελλάδα κατάφερε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες να διαγράψει μια σταθερά ανοδική πορεία, με αιχμή του δόρατος τον τομέα ανάπτυξης εμπορικών και λογιστικών εφαρμογών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακολουθούμενο από τομείς με μικρότερο μερίδιο αγοράς όπως: Logistics, παιχνίδια, εφαρμογές για κινητά, κλπ.

Η στόχευση των εταιρειών ανάπτυξης λογισμικού σε εμπορολογιστικές εφαρμογές για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί στρατηγική επιλογή καθώς, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περισσότερες από 880.000 επιχειρήσεις (στοιχεία 2009) η κατανομή των οποίων με βάση το μέγεθος της απασχόλησης, δείχνει ότι το 96% από αυτές (845.000 επιχειρήσεις) απασχολεί 1-4 εργαζομένους, το 2% απασχολεί 5-9 άτομα και, τέλος, μόλις το 2% απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα.

Τα μεγέθη αυτά αποκαλύπτουν τον λόγο για το οποίο ένας σημαντικός αριθμός καταναλωτών προϊόντων λογισμικού αναγκάστηκε λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και της ύφεσης που ξεκίνησε στις αρχές του 2010 να βάλει στην προκρούστειο κλίνη τις επενδύσεις σε εφαρμογές λογισμικού, σε μια προσπάθεια δραστικής μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων.

Οι περικοπές αυτές αφορούν τόσο τον δραστικό περιορισμό των νέων επενδύσεων στον κλάδο του software όσο και την καθυστέρηση ή/και την προσωρινή αναστολή των συμβάσεων υποστήριξης και των υπηρεσιών των εφαρμογών λογισμικού.

Οι εταιρείες παραγωγής λογισμικού βρέθηκαν αντιμέτωπες με κρίσιμα ζητήματα που απαιτούσαν την άμεση λήψη γενναίων αποφάσεων και την χάραξη ρηξικέλευθων στρατηγικών, ώστε να καταφέρουν να αντεπεξέλθουν στα νέα οικονομικά δεδομένα των επιχειρήσεων, οι οποίες απαιτούσαν:
  • προσαρμογή των υφιστάμενων προϊόντων λογισμικού ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες οικονομικές δυνατότητές τους
  • καλύτερη αξιοποίηση των εφαρμογών λογισμικού ώστε να παρέχεται περισσότερη και πιο εξειδικευμένη πληροφόρηση
  • περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές
Οι κυριότερες στρατηγικές που δρομολόγησαν ή/και ήδη εφάρμοσαν την τελευταία τριετία οι εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:
  • κυκλοφορία νέων, οικονομικότερων εφαρμογών λογισμικού ώστε να μειωθεί η αρχική επένδυση πληροφορικής των νέων εταιρειών
  • ενσωμάτωση νέων εργαλείων στατιστικής και οικονομικής πληροφόρησης (Business Intelligence) καθώς και επέκταση της πληροφόρησης αυτής σε φορητές συσκευές smartphone και tablet
  • παροχή νέων εφαρμογών διεύρυνσης του πελατολογίου και ανάπτυξης των πωλήσεων, είτε μέσω του διαδικτύου με τη χρήση  προϊόντων b2b και b2c άμεσα διασυνδεδεμένων με τα υπάρχοντα  πληροφοριακά συστήματα, είτε με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων CRM, καθώς η εκμετάλλευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η εξέλιξη του CRM σε SCRM (Social CRM) απασχολεί καθημερινά όλο και περισσότερες επιχειρήσεις
  • καθιέρωση συστηματικών ερευνών ικανοποίησης των πελατών τους μέσω ποιοτικών ελέγχων, τόσο για τα προϊόντα αυτά καθαυτά όσο και για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη  προσαρμογή των στρατηγικών τους στα δεδομένα που προκύπτουν από τους ελέγχους αυτούς
  • διεύρυνση της δυνατότητας παροχής υπηρεσιών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, οι οποίες συμβάλλουν στη δραστική μείωση του κόστους των υπηρεσιών αυτών δεδομένου ότι εκμηδενίζονται το κόστος και ο χρόνος μετάβασης
  • σταδιακή επέκταση των δραστηριοτήτων τους σε νέες, αναπτυσσόμενες αγορές του εξωτερικού, ενέργεια πλέον επιβεβλημένη καθώς η συνεχιζόμενη ύφεση μειώνει όλο και περισσότερο τα εγχώρια μερίδια αγοράς.
Όπως είναι φυσικό, οι ανωτέρω στρατηγικές δεν αποτελούν πανάκεια ώστε να ξεπεραστεί η δύσκολη οικονομική συγκυρία αλλά οφείλουν να αναπροσαρμόζονται στις εκάστοτε αλλαγές του οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος είναι Εμπορικός Διευθυντής της Altec Software
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο www.greekinformatics.gr