Πέμπτη, 16 Οκτωβρίου 2014

ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της τακτικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. (INTERFACE), εταιρεία του Ομίλου ALTEC, δραστηριοποιείται από το 1994 στον τομέα της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Χανιά, Κατερίνη, Αλεξανδρούπολη και είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ).

Παρέχοντας ολοκληρωμένες ευκαιρίες διά βίου εκπαίδευσης και προώθησης στην απασχόληση και αξιοποιώντας το νέο έργο «ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» του ΟΑΕΔ που αφορά εταιρείες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, η INTERFACE με το δίκτυο συνεργατών της επιθυμεί να σας γνωστοποιήσει τις ευκαιρίες που παρέχει το εν λόγω έργο και να προτείνει τη συμμετοχή σας σε αυτό εξασφαλίζοντας σημαντικά οικονομικά και λοιπά οφέλη για την επιχείρησή σας.

Ακολουθεί και σχετική ενημερωτική επιστολή για το έργο.

"ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ INTERFACE A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύµφωνα µε τα παραπάνω και στο πλαίσιο της εκπόνησης πρακτικής άσκησης των καταρτιζοµένων σε συνεργαζόµενη Επιχείρηση, θα επιθυµούσαµε να σας παρουσιάσουµε συνοπτικά τα οφέλη και τις υποχρεώσεις της Επιχείρησής σας από την προτεινόµενη συνεργασία.

ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΥΤΗ
 1. Για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης η αµοιβή της συνεργαζόµενης επιχείρησης είναι 1.000,00€ ανά άτοµο που φιλοξενεί στο χώρο της.
 2. Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης οι καταρτιζόµενοι θα απασχοληθούν σε συνθήκες εργασίας για 38 εργάσιµες ηµέρες (8 ώρες ηµερησίωςδηλ. περίπου 2 µήνες, υπό τις κατευθύνσεις της συνεργαζόµενης Επιχείρησης.
 3. Όλες οι οικονοµικές υποχρεώσεις προς τους καταρτιζόµενους (εκπαιδευτικό επίδοµα, προβλεπόµενες ασφαλιστικές εισφορές, υποχρεώσεις προς το Δηµόσιο κλπ.) καθ’ όλο το χρονικό διάστηµα της πρακτικής άσκησης στη συνεργαζόµενη Επιχείρηση, επιβαρύνουν αποκλειστικά και µόνο την INTERFACE και την Αναθέτουσα Αρχή και η Επιχείρηση δεν έχει καµία οικονοµική υποχρέωση.
 4. Η συνεργαζόµενη Επιχείρηση έχει τη δυνατότητα πριν την έναρξη του προγράµµατος κατάρτισης και σε συνεννόηση µε την INTERFACE, να προτείνει την ένταξη στο πρόγραµµα επιλεγµένων από αυτήν ατόµων εφόσον είναι άνεργοι, διαθέτουν ή µπορούν να εκδώσουν κάρτα ανεργίας. Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή βάσει κριτηρίων όπως αυτά αναφέρονται στην προκήρυξη.
 5. Η Επιχείρηση µπορεί να κατανείµει τους καταρτιζόµενους σε πάνω από έναν χώρους της επαγγελµατικής της δραστηριότητας της.
 6. Ο αριθµός των ωφελουµένων που µπορούν να τοποθετηθούν στην συνεργαζόµενη Επιχείρηση για πρακτική άσκηση δύναται να είναι µέχρι το διπλάσιο αριθµό εργαζοµένων της βάσει της Α.Π. 30 Ιουνίου 2014.
 7. Σε κάθε περίπτωση η αµοιβή της Επιχείρησης από την INTERFACE για την πρακτική άσκηση των καταρτιζοµένων, καλύπτει κατά πολύ το κόστος της Συνεργαζόµενης Επιχείρησης για την υποχρεωτική απασχόληση των καταρτιζοµένων για 50 ηµεροµίσθια µετά το πέρας της πρακτικής άσκησης (π.χ. για φιλοξενία 50 καταρτιζοµένων η αµοιβή της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 50.000,00€ και το κόστος της προβλεπόµενης µισθοδοσίας για τους 13 απασχολούµενους στο χρονικό διάστηµα των 2 µηνών όπως απαιτείται ανέρχεται στο ποσό των18.980,00€).

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
 1. Να δεχτεί τους καταρτιζόµενους στις εγκαταστάσεις που θα δηλώσει, για 300 ώρες και µέχρι 8 ώρες ηµερησίως χωρίς καµία οικονοµική ή ασφαλιστική επιβάρυνση της συνεργαζόµενης Επιχείρησης.
 2. Να τηρείται παρουσιολόγιο των καταρτιζοµένων όπως αυτό συµφωνηθεί µεταξύ της INTERFACE και της συνεργαζόµενης Επιχείρησής και να διευκολύνει το έργο της INTERFACE σε περιπτώσεις ελέγχου των καταρτιζοµένων κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης από την Αναθέτουσα Αρχή.
 3. Μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης να συνταχθεί και να χορηγηθεί Συστατική Επιστολή για τους καταρτιζόµενους.
 4. Μετά το πέρας της πρακτικής άσκησης, η συνεργαζόµενη επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει το 25% των καταρτιζοµένων που θα εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε αυτήν για 50 ηµεροµίσθια πλήρους απασχόλησης.
 5. Μετά το πέρας της υποχρεωτικής απασχόλησης να εκδώσει για την αµοιβή της κάθε νόµιµο παραστατικό σύµφωνα µε την νοµοθεσία και να προσκοµίσει στην INTERFACE για κάθε απασχολούµενο τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔπου αφορούν στο διάστηµα της απασχόλησής τους και οι οποίες θα συνοδεύονται από το αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΙΚΑ.
Για τη συµµετοχή σας στη Δράση ως Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης και προσδοκώντας σε µια καλή συνεργασία, η INTERFACE παραµένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210 4855000.

Με εκτίµηση
Για την INTERFACE ΑΕ

Έλενα Μούτσου
Δ/ντρια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης"


Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση, μπορείτε να απευθυνθείτε στην INTERFACE (κυρίες Κατσιμιλή Ρία και Μούτσου Έλενα) στα τηλέφωνα 210 4855000 και 210 6872000.

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Η Altec Software χορηγός σε εκδήλωση του Σ.Ο.Λ. Θεσσαλονίκης

Η Altec Software ήταν χορηγός στην εκδήλωση με θέμα τον ΕΝΦΙΑ, η οποία διοργανώθηκε από το Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσ/νίκης το Σάββατο 4.10.2014 στο ξενοδοχείο Holiday Inn της Θεσσαλονίκης.

Στην εκδήλωση αναλύθηκαν από την κυρία Άννα Κόλλια όλες οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις που απαιτούνται για τις διορθώσεις στο έντυπο Ε9.

Ο διευθυντής του Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης κ. Φίλιππος Ανδρέου απεύθυνε χαιρετισμό στους παρευρισκόμενους και παρουσίασε τις λύσεις που προσφέρει η Altec Software στα λογιστικά γραφεία με την νέα εφαρμογή XLINE Λογιστική Σουίτα ΙΙ που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Τρίτη, 7 Οκτωβρίου 2014

Νέα χαρακτηριστικά της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.»

Αξιότιμοι κύριοι,

Στο πλαίσιο της τακτικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την κυκλοφορία της νέας έκδοσης 5.00t της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», στην οποία, εκτός των άλλων, έχουν προστεθεί τρία νέα σημαντικά χαρακτηριστικά.

Συγκεκριμένα:
1. Αυτόματη εκκίνηση του «KEFAGENT» στον server
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης του «KEFAGENT» στον server με τη χρήση του ειδικού service «AGENTSERVICE» που βρίσκεται μέσα στο φάκελο της εφαρμογής.
Η νέα αυτή δυνατότητα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όσους δεν θέλουν να κάνουν login στον server, ειδικά ενόψει της από 01/01/2015 υποχρεωτικής χρήσης του KEFAGENT στις εγκαταστάσεις πολλαπλών χρηστών.

2. Προβολή στοιχείων άλλων χρήσεων
Προστέθηκε νέο κουμπί στη γραμμή του τίτλου των παραθύρων μεταβολής/προβολής των στοιχείων ειδών, πελατών, προμηθευτών και λογαριασμών λογιστικής, για την προβολή των στοιχείων της επιλεγμένης εγγραφής σε άλλες χρήσεις.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη με τη χρήση των πλήκτρων [Ctrl+F8].

3. Έμμεση προβολή στοιχείων ΜΥΦ
Προστέθηκε έμμεση εργασία προβολής των στοιχείων ΜΥΦ σε παραστατικά πωλήσεων/αγορών, κινήσεις πελατών/προμηθευτών και άρθρα λογιστικής.

Η συγκεκριμένη λειτουργία είναι διαθέσιμη με τηχρήση των πλήκτρων [Ctrl+F8].

Η ALTEC SOFTWARE πιστή στις δεσμεύσεις της, ενσωματώνει άμεσα στις εφαρμογές της τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις εμπλουτίζει διαρκώς με νέα χαρακτηριστικά, ώστε οι πελάτες της να έχουν πάντα συγκριτικό πλεονέκτημα.
Αναλυτική περιγραφή όλων των προσθηκών και βελτιώσεων της νέας έκδοσης θα βρείτε στα version news που τη συνοδεύουν.


Με εκτίμηση,
Διεύθυνση R & D, 
ALTEC SOFTWARE A.E.